facebookbutton
googlebutton

Komunikat skierowany do klientów Magic House

Nawiązując do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w dalszej części zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Magic House Biuro Nieruchomości Piotr Kapałczyński, ul. Juliusza Słowackiego 37D, 80-257 Gdańsk, Numer NIP 8393153117 Numer REGON 221784520 zwany dalej „Administratorem”.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod-olsztyn@wp.pl.

Pragniemy poinformować ze z inspektorem ochrony danych istnieje możliwość kontaktowania się w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w związku z tym, iż przetwarzanie jest niezbędne do przedstawienia ofert sprzedaży i wynajmu, rozpatrzenia reklamacji , wykonania i realizacji umów zawartych z Administratorem.
Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem bezpieczeństwa przekazanych danych mogą w szczególności być: pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym inne biura nieruchomości, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, notariusze, banki.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego , oprócz krajów z Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.
Klienci Magic House Biuro Nieruchomości Piotr Kapałczyński mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu: sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO ,sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

Magic House Biuro Nieruchomości Piotr Kapałczyński przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Klienci Magic House Biuro Nieruchomości Piotr Kapałczyński mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie Magic House Biuro Nieruchomości Piotr Kapałczyński danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy z Magic House Biuro Nieruchomości Piotr Kapałczyński .